Kultur & Värdegrund

Två på papperet lika företag kan nå helt olika resultat. Medan det ena blomstrar, går det andra kräftgång.Förklaringen kan finnas utanför affärsplaner och strategier – i företagskulturen.

Företagskulturen skapar framgång eller motgång

Företagskulturen byggs upp av människors attityder och värderingar. Kulturen kan beskrivas som personalens inre kompass – den berättar hur vi gör, vad vi står för och vart vi är på väg. Kulturen skapar ett ”vi”, ett osynligt men dominerande regelverk som bestämmer smått och stort; om det får luftas nya idéer inom företaget, om människor vill samarbeta eller bevakar sina revir, om de delar med sig av information eller håller den för sig själv, om personal från olika avdelningar hälsar på varandra i lunchrummet och så vidare.

Företagskulturen är en förutsättning för effektivitet och lönsamhet. Vem man är och vad man representerar har blivit lika viktiga faktorer för framgång som vad man bjuder ut på marknaden.

Företagskulturen är också avgörande för om man ska kunna rekrytera och behålla kvalificerad personal.

Att utveckla den rådande företagskulturen och implementera nya värderingar och synsätt är därför en nyckel till framgång för många företag. Vill man vinna framgång måste man bearbeta sin företagskultur och förändra den.

Från rådande verklighet till en företagskulturell vision

Consorts arbete med företagskultur utgår alltid från en analys av den nuvarande situationen. Analysen bygger på ett antal intervjuer med nyckelpersoner inom företaget och ibland även med företagets kunder och leverantörer.

Intervjuerna leder bland annat till en beskrivning av:

  • Företagets visioner och mål inklusive det företagskulturella perspektivet
  • Företagets värderingar
  • Personalens inställning till företaget, chefer och medarbetare
  • Företagets image

Viktigt i detta arbete är att våga se verkligheten som den faktiskt ser ut, inte som vi önskar att den vore. Vid analys av ”mjuka” faktorer, exempelvis värderingar, är det viktigt att konkretisera vad värderingen innebär i praktiken. Hur agerar vi när vi är ärliga och raka, när vi stöttar och samarbetar, när vi bygger förtroendekapital, etc.

Klicka på bilden för att se den större

 

 

Klicka på bilden för att se den större

Åtgärdsprogram

Utifrån analysen av intervjusvaren tar vi fram ett konkret åtgärdsprogram som ska leda företaget förbi de hinder som finns och skapa en kultur som bidrar till företagets mål och visioner. Åtgärderna kan vara en mix av träningsaktiviteter och kurser för individer och grupper där vi arbetar med värderingar, normer, konflikthantering, motiverande värdesystem, aktivt lyssnande, samarbetsövningar, mm. Allt baseras på företagets verklighet, vilket ger en omedelbar nytta i verksamheten. Att leda arbetet med att förändra företagskulturen är ett eget problemområde ofta benämnt förändringsledning [länk till kapitlet förändringsledning].

 Uppföljning

Allt förändringsarbete måste följas upp; når vi de önskade förbättringarna, har investeringen betalt sig? Ett systematiskt ”uppföljningspaket” tas fram med alla mätetal för att visa effekterna av förändringsarbetet. Mätvärdena ska täcka både ”hårda” faktorer (pengar, marknadsandelar, volymer, etc) och ”mjuka” faktorer (nöjdhet, attityd, förtroendekapital, etc). Uppföljningen utgör en utmärkt grund för fortsatt ständigt förbättringsarbete.

FIRO i botten

Consort arbetar med företagskultur från flera olika håll. Centralt är relationerna mellan individerna i organisationen där psykologen Will Schutz´ väletablerade FIRO-teori ligger till grund för arbetet. Teorin beskriver hur grupper utvecklas genom relationsbygge mellan individer. Starka, effektiva grupper som når tydliga resultat karaktäriseras av hållbara relationer mellan gruppens individer.

Företag behöver kompetens, struktur och samspel för att uppnå resultat.

 

Vi möter er där ni är och utgår från era behov.

Kontakta oss
Kontakta Consort för en förutsättningslös diskussion om hur våra tjänster kan hjälpa er att utveckla er organisation och er personal.
Kontakta oss
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmailDela gärna !